THIRRJE PUBLIKE

ЈАВЕН ПОВИК

ОДЛУКА И КРАТКИ БИОГРАФИИ НА У.О и Н. ОДБОР

Јавен повик Бр. 05/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 7 (седум) члена на Управниот одбор и 2 (два) члена на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем

Јавен повик Бр. 05/2023
Thirrje publike nr. 05/2023
Образец за пријавување / Formulari per paraqitje