Активности на техничкиот сектор

Активностите на техничкиот сектор се остваруваат со работните одделенија и тоа:

 • Одделение за технологија на употребени води,
 • Одделение за одржување на хидромеханичка опрема,
 • Одделение за одржување на електротехничка опрема и мерни инструменти и
 • Одделение за одржување на градежни објекти

Одделение за технологија на употребени води

Работните задачи и одговорностите на ова одделение воглавно се изведуваат на ПС Враништа, и тоа се:

 • Контрола на сите фази во процесот на пречистување: со визуелна контрола неколку пати дневно, со обиколка на сите објекти и читање на податоци од мерните инструменти,
 • Земање мостри од влез и излез, биолошките и стабилизационите базени,
 • Лабoраториски анализи на земените мостри од влез и излез при што се одредуваат: боја, мирис, температура, киселост на проба (PH), електропроводливост, растворен кислород (mg/l), количество суспендирани материи, хемиска потрошувачка на кислород, биолошка потрошувачка на кислород (BPK5) и др.
 • Лабораториски анализи на земени мостри од биолошките и стабилизационите базени при што се одредуваат: температура, електропроводливост, киселост (PH), растворен кислород (mg/l), индекс на милта (ml/g), количество на мил (g/l),
 • Eвиденција на проток на пречистена вода ( читач на мерач на проток),
 • Давање на инструкции на другите одделенија за начинот на работа на инсталираната опрема , а во интерес на оптимално работење на станицата.

Од резултатите добиени со лабораториските анализи се констатира дека станицата работи со излезни параметри кои се помали од проектираните и со тоа ги исполнува условите за испуштање на третираните отпадни води.

 

 

Одделение за одржување на хидромеханичка опрема

Работните задачи и одговорности на ова одделение главно се изведуваат на ПС Враништа, и тоа се:

 • Секојдневно визуелно прегледување на хидромеханичката опрема која е во погон и опфаќа: начин на работа на опремата, мерење на работна температура, проверка на состојба на ниво на масло за подмачкување, евидентирање на одредени недостатоци ( потрошност на каишеви, еластични гуми, звукови на тропкање и др.)
 • Дотур на мазиво за подмачкување на лежаите од полжните пумпи,
 • Отклонување на застои на потопната центрифугална пумпа поради запушувања ,
 • Демонтажа на горни лежај поради дефект и монтажа на сервисиран лежај,
 • Демонтажа на долни лежај поради дефект и монтажа на сервисиран лежај,
 • Демонтажа на редуктори поради дефекти и монтажа на сервисираните,
 • Тековни поправки на фините решетки и тракастата бесконечна лента,
 • Секојдневно оперирање и ракување со дувалките ( компресорите), решетките, мамут пумпата во аеро песокфаќач, силосот за песок.

 

 

Одделение за одржување на елекротехничка опрема и мерни инструменти

Работните задачи се изведуваат во ПС Враништа и во Пумпните станици:

 • Секојдневно визуелно прегледување на електротехничката опрема која е во погон и опфаќа: начин на работа , загреаност на електромоторите,
 • Отклонување електродефект на инсталација на фините решетки,
 • Носење на винкловање на електромотори,
 • Преглед на трафостаница и др.

 

 

 

Одделение за одржување на градежни објекти

Работните активности на ова одделение се:

 • Преглед на градежните објекти и евидентирање на потребните поправки
 • Поправки на огради
 • Хортикултурно уредување на дворните места на ПС Враништа и Пумпните станици.

Функционирањето на Колекторскиот систем во целост зависи од адекватно одржување  на техничката опремата и објектите.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.