ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Работна единица Колектор се до 23 декември 2019 година е конститутивен дел на МЈП Проаква кога се конституира во нов правен субјект ЈП Колекторски Систем – Скопје. Дејноста односно активностите се состојат во прием на урбани води од канализациониот систем на Охрид и канализациониот систем на Струга , транспорт на урбаните отпадни води со примарниот колектор и пумпните станици до Станицата за Пречистување на отпадните урбани води во с.Враништа, пречистување на отпадните води (механичко и биолошко) и испуштање на пречистената вода во реципиентот односно реката Црни Дрим.

ЈП Колекторски систем својата техничко технолошка дејност ја обавува со следните објекти

– Примарен Колектор ( цевковод),

– Пумпни (црпни) станици,

– Станица за Пречистување на урбани отпадни води.

Примарен Колектор ( цевководот)

Примарниот Колектор ги прифаќа отпадните води од канализационите системи на регионот и ги доведува до ПС Враништа. Вкупната должина е околу 41 километар. Цевките каде што има гравитационо течење се со пречник од 300 мм до 1200 мм, а на деловите каде што има течење под притисок пречникот на цевките е од 150 мм до 200 мм.

По должината на Примарниот Колектор се изградени и функционираат следните пумпни станици:

На источниот колектор се:

– ПС Круша, ПС Елешец, ПС Метропол, ПС Гранит, ПС Орце Николов, ПС Охрид 1, ПС Охрид 2, ПС Даљан, ПС Подмоље, ПС Сатеска.

На западниот Колектор се:

– ПС Елен Камен, ПС Калишта, ПС Сервисна зона.

На магистралниот Колектор се:

– ПС Струга 3.

Станица за пречистување на урбани отпадни води

Пречистителната станица  Враништа обезбедува механичко и биолошко пречистување на отпадните води.

Блокот за механичко пречистување се состои од следните објекти:

– Влезна пумпна станица,

– Зграда за решетки,

– Аеро песокфаќач,

Блокот за биолошко пречистување се состои од следните објекти:

– Биолошки базени 2,

– Секударни (накнадниа) таложници 2,

– Пумпна станица за рециркулација на милта,

– Стабилизациони базени за милта 2.

Останати објекти во функција на работата на ПС Враништа

– Згуснувач на милта,

– Преса за дехидрирање на милта,

– Полиња за сушење на милта,

– Мерач на проток на пречистена вода,

– Хлорна станица,

– Командна зграда,

– Лабораторија,

– Работилница и

– Трафостаница.

Капацитетот на ПС Враништа е за 120 000 еквивалентни жители, односно за хидраулично оптеретување од 40 000 м3/ден.

Квалитетот на пречистената вода која се испушта во реката Црни Дрим  ( при минимален проток од 5 м3/сек)  треба да ги задоволи следните параметри:

  • Биолошка потрошувачка на кислород (БПК5) да биде < или  = на 25мг-О2/лит.
  • Суспендирани материи < или  = на 30 мг/лит.
  • PH фактор од 6,5 до 8,5

НАШИОТ ТИМ

Tommy Atkins

Electricians

Sarah Spence

Construction Assistant

John Halpern

Construction Manager

Richard Wagner

Civil Engineer

John Joe

Junior Architect

Tommy Atkins

Electricians