Јавни огласи на определено време

ОДЛУКА 10.03.2023: link

Број на оглас: 01/2023

Numri i konkursit: 01/2023

Број на оглас: 02/2021

МОЛБА ЗА ПРИЕМ НА РАБОТА ЗА ОГЛАС БР.02-2021 02/2021

ОДЛУКА 03.08.2021 link