ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЧЕТВРТ КВАРТАЛ 2023

Јавен повик 18/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие Колекторски систем

Известување

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Колекторски Систем - Скопје за период 2024-2026

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ВТОР КВАРТАЛ 2023

БИЗНИС ПЛАН ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 2024-2026

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ТРЕТ КВАРТАЛ 2022

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ВТОР КВАРТАЛ 2022 ГОДИНА КОНЕЧЕН

Годишна сметка за 2021 година

Годишен Финансиски извештај за 01.01 do 31.12.2021 година

Финансиски извештај прв квартал за 2022 година

Финансиски извештај четврт квартал за период од 01.10 до 31.12. 2021

Годишен извештај за период од 1/2021 до 12/2021

Финансиски план за 2022 година

Инвестициона програма за 2022 година

План програма за работа за 2022 година

Финансиски извештај 01.07-30.09.2021

Одлука за усвојување на фин. изв. од УО

Одлука за давање мислење за фин.изв. од НО

Мислење за фин. извештај втор квартал од Надзорен Одбор

финансиски извештај 01.04 - 30.06.2021

Одлука за усвојување на финансиски извештај втор квартал

Антикорупциска програма на јавно претпријатие Колекторски систем-Скопје

Финансиски извештај 01.01.2021-31.03.2021

Ревизорски извештај

Статут на ЈП Колекторски систем

Листа на членови на УО и НО

Решение од регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

Oдлука за тарифи УО

Согласност на одлуката за тарифи од Влада

Бизнис план 2021-2023

Инвестициона програма за 2021 година

Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи

Годишна план програма за 2021 година

Завршна сметка-Биланс

Финансиски Извештај 01.01.2020 - 31.03.2020

Финансиски Извештај 01.04.2020 - 30.06.2020

Raporti finansiar per periudhen 01.04.2020 - 30.06.2020

Финансиски Извештај 01.01.2020 – 30.06.2020

Финансиски Извештај 01.07.2020 –30.09.2020

Финансиски Извештај 01.10-31.12.2020

Годишен Финансиски Извештај 2020

Годишен Извештај 2020